Gama pracownia kaletniczo-introligatorska; producent artykułów skórzanych i skóropodobnych
Twój koszyk »
zamknij

Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.kaletnictwo-gama.pl

(aktualny na dzień 25 grudnia 2014 roku)

 

UWAGA! REGULAMIN DLA ZAKUPÓW

SPRZED 25 GRUDNIA 2014 ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

 

  1. Informacje ogólne
  2. Definicje
  3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
  4. Realizacja zamówienia
  5. Dostawa
  6. Płatności
  7. Reklamacja i rękojmia
  8. Prawo odstąpienia od umowy
  9. Ochrona danych osobowych
  10. Postanowienia końcowe

 

 

I. Informacje ogólne

 

 

Jesteście Państwo na stronie www.kaletnictwo-gama.pl.

Sklep jest prowadzony przez firmę:

 

Gama Grzegorz Zegartowski
ul. Mazowiecka 203 B
05-255 Stare Załubice
Santander 14109025900000000149837488

 

 

NIP 125-001-69-88
 

 

Zapraszamy Państwa na stronę www.kaletnictwo.pl, gdzie możecie Państwo zapoznać się z pełną ofertą firmy, obejmującą produkty na zamówienie i realizacje nietypowe.

 

1. Każdy klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

2. Prezentowana Państwu oferta nie jest stanem magazynowym sklepu firmy Gama.

3. Dane kontaktowe:

a) Adres pocztowy: Gama Grzegorz Zegartowski, ul.Mazowiecka 203 B, 05-255 Stare Załubice;

b) adres poczty elektronicznej sklep@kaletnictwo-gama.pl;

c) numer telefonu do sklepu:tel. 501228145, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

4. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a sprzedawcą zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

5. Administratorem danych osobowych jest firma Gama Grzegorz Zegartowski wskazana w punkcie I 1.

 

II. Definicje


Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 

1. Strona - serwis internetowy dostępny pod domeną www.kaletnictwo-gama.pl
2. Regulamin - niniejszy regulamin.
3. Sklep - sklep internetowy prowadzący sprzedaż detaliczną i hurtową on-line wyrobów kaletniczych i introligatorskich, prowadzony przez Gama Grzegorz Zegartowski.
4. Towar - produkt w ofercie sklepu internetowego.
5. Klient - osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w imieniu której dokonywana jest transakcja.
6. Sprzedawca - właściciel sklepu firma Gama Grzegorz Zegartowski z siedzibą w Starych Załubicach.
7. Zamówienie - przesłane przez Klienta do Sklepu należycie wypełnionego oświadczenie o chęci dokonania zakupu oferowanego produktu poprzez prawidłowo wypełniony formularz zamówienia dostępnego na Stronie sklepu, wskazującego m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz towar, który Klient zamierza nabyć w Sklepie.
8. Transakcja - umowa zakupu produktu zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia.

9. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

10. Płatność - świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu transakcji.

11. 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja na stronie www.kaletnictwo-gama.pl
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe.
4. Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenia pola [ ] „Wyrażam zgodę na otrzymywanie w przyszłości newslettera” na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez gama Grzegorz Zegartowski z siedzibą w Starych Załubicach zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) z którego może zrezygnować.
5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez sprzedawcę za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sprzedawcy.

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sprzedawcy;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

e) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Realizacja zamówienia

 

 

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:

a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty - podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary;

b) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”;

c) następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”;

d) następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu, oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji zamówienia. Następnie należy użyć przycisku „dalej”;

e) wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi;

f) zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
3. Artykuły oferowane na stronie są towarami aktualnie dostępnymi. Jednakże, w wyjątkowych sytuacjach - w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów - może się zdarzyć, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach - to jest w razie niemożliwości realizacji zamówienia w części lub całości, Klient zostanie poinformowany wiadomością e - mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego Zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część Zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja Zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail z taką informacją na adres sklep@kaletnictwo-gama.pl
4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia, potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia w Sklepie Internetowym - Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy .
5. Z chwilą otrzymania Potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
6. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. Dokumenty te będą wysłane z potwierdzeniem ich otrzymania.
7. Ceny w sklepie są podane w walucie polskiej PLN,  cena netto - (informacyjnie) i cena brutto - (transakcyjna) która zawiera podatek VAT 23 %.

 

V . Dostawa

 

1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia w formularzu oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.
2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja.
3. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem przewoźnika i formami płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce DOSTAWA - ODBIÓR.
4. Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich. 
5. Czas realizacji zamówienia 1-4 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składają się - czas wysyłki (potwierdzenie realizacji tel. lub e-mailem, przygotowanie towaru do wysyłki) oraz czas dostawy (czas potrzebny przewoźnikowi na dostarczenie towaru). Nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy realizujące dostawę. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu wpływu pieniędzy na konto w przypadku zamówień typu: przelew i płatność kartą kredytową.
6. Sprzedawca dostarcza Towary tylko do państw europejskich.
7. Dostawy do państw europejskich są realizowane wyłącznie do Zamówień opłaconych przelewem 
8. Jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za chwilę wydania rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
9. W chwili odbioru paczki z zamówieniem, Klient powinien sprawdzić, w obecności Kuriera stan przesyłki, W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, przesyłki nie należy przyjmować, a Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt kurierowi ( dostawcy ) w celu sporządzenia przez Kuriera protokołu szkody.

10. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki opłaconej przelewem lub przesyłki za pobraniem Klient zostanie obciążony kosztami za zwrot paczki do nadawcy.

 

 

VI. Płatności

 

 

Wybór transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

1. Przelew na rachunek Przelew bankowy na konto firmy.

 Gama Grzegorz Zegartoowski
ul. Mazowiecka 203 B
05-255 Stare Załubice
Santander 14109025900000000149837488

 

w tytule "nr zamówienia ..."

3. Płatność "za pobraniem", tj. dokonanie płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.

4. Płatność przy odbiorze osobistym - sklep nie prowadzi sprzedaży na miejscu, jest możliwość odbioru zamówienia wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 501228145 lub mailowym sklep@kaletnictwo-gama.pl, płatność tylko gotówką lub po przedpłacie na konto. Nie posiadamy terminala płatniczego. Najbliższe bankomaty znajdują się w miejscowości Nieporęt lub Radzymin. (mapa dojazdu w zakładce "Kontakt")

5. Klient dokonujący płatności powinien dokonać płatności w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie płatności we wskazanym terminie jest równoznaczne z odstąpieniem od zamówienia przez Klienta, ten sam skutek ma również nie dokonanie przez Klienta płatności przy odbiorze zamówionego towaru "za pobraniem".

6. Płatność uznaje się za dokonaną:

a) po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego;

b) z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi towaru w przypadku płatności "za pobraniem".

VII. Reklamacja i rękojmia

 

 

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
3. W celu złożenia Reklamacji Klient proszony jest o odesłanie towaru reklamowanego na adres:

 Gama Grzegorz Zegartowski
ul. Mazowiecka 203 B
05-255 Stare Załubice
 

4. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie kopii paragonu lub faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest również o wypełnienie formularza reklamacyjnego i dołączenia go do odsyłanego towaru oraz przesłanie ww. formularza także drogą elektroniczną na adres sklep@kaletnictwo-gama.pl.Wzór Formularza reklamacyjny dostępny jest tutaj LINK
5. W przypadku przesłania przez Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres sklep@kaletnictwo-gama.pl, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi, jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.
6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający prześle, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu, korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.
9. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia przez Klientów roszczeń w sposób wskazany w niniejszym dziale regulaminu, a także w sposób i w oparciu o procedury wyjaśnione pod linkiem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach kupującego, Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Kupującego). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia LINK stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:
Kupujący zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Gama Grzegorz Zegartowski 05-255 Stare Załubice 84 B Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
Kupujący ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. artykuły personalizowane-grawerowanie laserem, tłoczenie stemplem, nadruki i wydruki.

 

 

IX. Ochrona danych osobowych

 

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.kaletnictwo-gama.pl
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.